برگزاری نخستین جشنواره قرآنی مهاجر در جهان آزاد اروند


 نخستین جشنواره قرآنی مهاجر همراه خود حضور ۲۰۰ نمایندگی کننده در ۲ کلاس سنی
زیر ۱۷ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالای ۱۷ سال اجتناب کرده اند روز چهارشنبه در سالن کنفرانس‌های گروه جهان
آزاد اروند تحریک کردن شد.

 سرپرست بهبود زیبایی شناختی هنری گروه جهان آزاد
اروند، چهارشنبه در محیط این جشنواره ذکر شد: این جشنواره روزهای چهارشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید
پنجشنبه همراه خود حضور نمایندگی کنندگانی اجتناب کرده اند شهرستان‌های آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرمشهر برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید
روز جمعه نفرات برتر آن راه اندازی شد خواهند شد.

حسین قانعیان همراه خود ردیابی به اینکه این جشنواره در ۲ بخش خواهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید
برادران برگزار تبدیل می شود تصدیق شد: مهدی دغاغله، سید عدنان موسوی، شهید
داوودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین ناصری داوران بخش برادران را  تشکیل می‌دهند، ضمن اینکه زهرا
عساکره، سیده خلود موسوی، مریم سالمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهرا علوی عهده دار داوری بخش
خواهران هستند.

وی دقیق کرد: این جشنواره همراه خود مشارکت معاونت زیبایی شناختی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری
گروه جهان آزاد اروند، شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای شهر آبادان همراه خود  هدف گرامیداشت
شهدای قرآنی منا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش سنت قرآنی در جاری برگزاری است.

قانعیان همراه خود ردیابی به اینکه بی‌شک این قبیل اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشنواره‌ها مورد
تذکر خداوند متعال نیز است، ذکر شد: امید است خداوند بیش اجتناب کرده اند پیش توفیق
روزافزونی در خصوص اجرای این گونه این سیستم‌های غیر سکولار به {همه ما} عنایت تدریجی.

جهان آزاد اروند همراه خود مساحت ۳۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج
فارس برای ادغام کردن شهرهای آبادان، خرمشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مینوشهر(جزیره مینو) می باشد کدام ممکن است در محل
تلاقی ۲ رودخانه اروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارون واقع است. 
 این جهان در همجواری همراه خود
کشورهای عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت همراه خود از گرفتن قابلیت های صحیح نظیر بار بزرگراه ای،
ریلی، دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار است.