بلینکن: من می خواهم به هماهنگی همراه خود ایران خوشبین نیستم


بلینکن در مصاحبه ای بی نظیر همراه خود ANBI در {پاسخ به} پرس و جو مجری با اشاره به اینکه خواه یا نه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عالی “گروه تروریستی” است، ذکر شد: “مطمئنا، مناسب است.”

آنتونی بلینکن

مناسبت ۲۴ وزیر خارجه آمریکا کدام ممکن است کشورش اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن مذاکرات تحریم ها در وین غیر از حاضر ابتکارات عملیاتی، به تاکتیک های رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات روانی روی معرفی شده است است، ذکر شد کدام ممکن است به احتمال هماهنگی همراه خود ایران {در این} مذاکرات خوش بین نیست.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا بار تولید دیگری به ادعاهای بی ایده شخصی مبنی بر اینکه به احتمال بدست آوردن به هماهنگی بر بالا لغو تحریم ها در وین خوشبین نیست، تاکید کرد.


تا حد زیادی بیاموزید: اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان عرب حفاظت اثیری هماهنگ علیه پهپادهای ایرانی نمایند


بلینکن در مصاحبه ای بی نظیر همراه خود ANBI در {پاسخ به} پرس و جو مجری با اشاره به اینکه خواه یا نه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عالی “گروه تروریستی” است، ذکر شد: “مطمئنا، مناسب است.”

سپس مجری این سیستم پرسید کدام ممکن است خواه یا نه سپاه همچنان عالی “گروه تروریستی” باقی خواهد ماند. بلینکن پاسخ داد: «من می خواهم به عمیق با اشاره به اینکه در چه مرحله ای اجتناب کرده اند مذاکرات هستیم، نمی پردازم. تنها چیزی کدام ممکن است می گویم اینجا است کدام ممکن است به طور معمول به احتمال هماهنگی خوشبین نیستم. علیرغم تمام امتحان شده های ما در مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اینکه به آن است اعتقاد داریم [با توافق]وی افزود: ما در وضعیت امنیتی بهتری خواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد به هماهنگی نرسیده ایم.

او ذکر شد: «ادامه دارد در نظر گرفته شده می‌کنم اگر ایران اقدامات مشابهی انجام دهد، به نفع ماست کدام ممکن است بتوانیم به هماهنگی برگردیم.» “ما {در این} مرحله نیستیم.”