بهتر از بازار برای در سال ۱۴۰۱ چیست؟
همراه خود جو روانی تحت سلطه بر بازار {به دلیل} اطلاعات مذاکرات، یکی اجتناب کرده اند سوالات بی نظیر اینجا است کدام ممکن است در سال ۱۴۰۱ در طی آن بازار کنیم؟ سهراب دل انگیزان اقتصاددان همراه خود خاص اینکه در سال بلند مدت شاهد تورم ۵۰ درصدی خواهیم بود، ذکر شد: همراه خود این جاری در صورت هماهنگی می توان به انبساط خوشایند اقتصاد {امیدوار بود}.