بهتر از عکس های پهپاد در سال ۲۰۲۱عکاسی اثیری همراه خود استفاده اجتناب کرده اند هواپیماهای با بیرون سرنشین به انسان این امکان را داده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند منظری مشخص به جهان مورد توجه قرار گرفت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمای وسیعی اجتناب کرده اند همه عامل روی پایین ببیند.