بهروز محبی: نارضایتی عمومی در حوادث اخیر در کشور فعال استبهروز محبی می گوید: مجلس و دولت باید در برخی مسائل به ویژه در حوزه مسکن سیاست گذاری کنند. برخی از چیزهایی که مردم نتایج آن را دیده اند اتفاق افتاده است، مانند اصلاح قانون چک.