بوی رحمان در برجام بلند شد
محمد مهاجیری در گفت وگویی تاکید کرد: احیای برنامه جامع اقدام مشترک مهمتر از سعید جلیلی، باقری کنی و حتی حسین امیرآباد اللهیان است. موضوع سیاست خارجی به ویژه احیای برنامه جامع اقدام مشترک در سطح رهبران، شورای عالی امنیت ملی و در کل مواضع جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. بنابراین مسائل برجام در سطح این افراد اصلا شناسایی نمی شود. اگر بخواهیم در مورد برجام صحبت کنیم، باید سطح معادله قدرت را تغییر دهیم و با افراد جدی تری برخورد کنیم.