بوی فک برجام سکوت صحیح را شکست / حمله عصر اصولگرایان جایگزین برجام به امیر عبدالله


بوی فک برجام سکوت مناسب را شکست / حمله عصر اصولگرایان مخالف برجام به امیر عبدالله
رویداد۲۴ همراه خود نزدیک کردن به هماهنگی هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر احتمال احیای برجام در روزهای بلند مدت، برخی اصولگرایان جایگزین این هماهنگی هجمه فشرده ای را علیه حسین امیرعبداللهیان انجام دادند. شریعتمداری تلویحا وزیر امور خارجه را به بی کفایتی متهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره های اصولگرا در وب های اجتماعی امیر عبداللهیان را مسئله خطا در انتصاب وی دانستند.

شریعتمداری: خطا «ترک» را «ایثار» توضیح دادن کرد.

حسین شریعتمداری ذکر شد: شاهزاده عبداللهیان در این زمان ذکر شد: رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به من می خواهم گفتند کدام ممکن است اگر مذاکرات به جایی رسید کدام ممکن است موضوع سپاه مانع هماهنگی شد، سختگیری نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب را به هماهنگی ندهید. سپاه پاسداران ایران. به همان اندازه روزی کدام ممکن است هماهنگی حاصل شود. با این حال این فدای آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید همراه خود مذاکره این موضوع را رفع کنیم.

مدیرمسئول روزنامه کیهان در پاسخ به این اظهارات ذکر شد: این سخنان عالی شخص در سمت وزیر خارجه ایران فوق العاده غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمنتظره است.

شریعتمداری افزود: این پرس و جو اجتناب کرده اند جناب آقای امیر عبداللهیان است کدام ممکن است اگر چون آن است {به درستی} دقیق کردید «جایگاه سپاه پاسداران، موقعیت سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شأن قانونی سپاه پاسداران مهم‌ترین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت است». بخشی اجتناب کرده اند ملت ما باید فکر شود، ایمنی ملت چگونه ممکن است باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان این محدودیت ها را همراه خود آمریکای جنایتکار فتح کردند؟!
وی ذکر شد: خطا تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است تسلیم را همراه خود ایثار توضیح دادن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدی تر اجتناب کرده اند آن، نسبت دادن این تسلیم به رهبران سپاه پاسداران ایران است.

وی افزود: مستثنی نیست [اظهارات شما درمورد سپاه]او را الهام بخش کنید کدام ممکن است ادراک تنبل اجتناب کرده اند امتیازات جاری در بخش وظیفه شخصی توجه کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز ندارد.

مدیرعامل «کیهان» افزود: پیش بینی می‌رود فرمانده کل سپاه همراه خود ادعا تذکر فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صریح، اظهارات وزیر امور خارجه را اصلاح تنبل.

تعمیر شد: هیچ فایده ای برای یادآور پرگام {وجود ندارد}

چون آن است امیرحسین ثابتی مجری این سیستم جهان آرا در توییتی نوشت: امیر عبداللهیان ذکر شد: زمانی کدام ممکن است هماهنگی در وین ادعا شد، هماهنگی خارج اجتناب کرده اند پرجام نخواهد بود.

وی افزود: یادآور پرگام به نفع اقتصاد ایران نیست، از طبق برگام، ساختار بی نظیر تحریم ها محافظت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ تأثیر سیاسی جز ادعای «روحانی_روحانی_الاریجانی» اجتناب کرده اند مثلث اصلاحات در موجود در ملت ندارد. “

مهاجری: این واقعیت را با توجه به لغو تحریم های سپاه پاسداران به ما ذکر شد

مهدی نصیری/ مردمان اقامت می خواهند، لطفا برجام را امضا کنید!

عبدی: این بحث شدید است

عباس عبدی – روزنامه نگار اصلاح طلب نیز در توئیتی نوشت: خواه یا نه آینده نهادهای دولتی به طور قابل توجهی نهادهای ارتش توسط دست مسئولان آن نهاد است کدام ممکن است اجازه مجازات بدهند هر دو خیر؟ این استدلال ها آسیب رسان است.
خزریان: سخنان شاهزاده عبداللهیان خلاف مزیت سراسری است

مشاور تهران در مجلس نوشت: سخنان آقای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه مبنی بر دوگانگی مزیت سپاه پاسداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان چرا کدام ممکن است در آن بحث منفعت خصوصی مطرح نبود. گروهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان در مقابل مزیت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن کننده نقشه دشمن برای تحمیل سوراخ بین ارکان نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان است. خیلی عبارت اشتباهی بود

خزریان افزود: پیش بینی {می رود} تجهیزات دیپلماسی در مذاکرات وین همراه خود برای درمان پوشش خاص نظام در تعمیر تمامی تحریم ها همراه خود تضمین های دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل راستی آزمایی حرکت تنبل. از طبق قوانین راهبردی، مجلس به همان اندازه روزی کدام ممکن است هماهنگی خوبی حاصل نشود، مزیت مردمان گران قیمت ایران را برداشتن نمی شود.

نادری: سپاه پاسداران جان ایرانیان است

احمد نادری – مشاور مجلس تنها همراه خود مشاوره اجتناب کرده اند سپاه پاسداران در توئیتی نوشت: سپاه پاسداران حافظ جان، مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناموس مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظ ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال ملت عزیزمان است. خون سرخ حاج قاسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهرانی گواه این مدعا بود.

جبرئیل: انتصاب آنها در مناصب سیاسی خطا است

سید یاسر جبرئیلی – روزنامه نگار اصولگرا همراه خود تخلیه فایل تصویری اجتناب کرده اند سخنان امیر عبدالله نوشت: مرحله پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش به همان اندازه حد زیادی به بالا استدلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطابه تعیین می شود. انتصاب اشخاص حقیقی در مناصب سیاسی کار اشتباهی است بجز استاندارد ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق آنها همراه خود کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ آنها در بخش نهایی خاص شود.