بیشترین میزان فساد مربوط به بخش معدن استعبدعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان گفت: عده ای رفتند و صاحب معدن شدند و بدون هیچ تحرکی و کوچکترین حرکتی معدن را به دیگری فروختند. به معنای واسطه در لغت است. وقتی نیروی کار از ابتدا به دست یک فرد واجد شرایط نمی افتد، باید منتظر بمانیم تا عمق اقتصاد بیمار، رانتی و غیرمولد را پیدا کنیم.