بیش اجتناب کرده اند ۱۱۵ میلیارد ریال غرامت بیمه به کشاورزان شادقانی تیز کردن شده است


سرپرست شادیجان ذکر شد: ۱۱۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۴ میلیون ریال غرامت بیمه ای در بخش کشاورزی به کشاورزان در فصل چهاردهم کشاورزی تیز کردن شد.

جمال صالح زاده روز چهارشنبه در مونتاژ شورای کشاورزی شادیجان ذکر شد: در فصل زراعی قبلی ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۴ هکتار اجتناب کرده اند نخیلات تحمل محافظت ایمن سازی محصولات کشاورزی قرار گرفت.

وی همراه خود ردیابی به اهمیت تامین ایمنی محصولات کشاورزی افزود: تمامی کشاورزان بخش کشاورزی باید برای حمایت اجتناب کرده اند چرخه ساخت برای انعقاد قرارداد بیمه محصولات کشاورزی در سال جاری اقداماتی را انجام دهند.

سرپرست راهنمایی شادیجان ذکر شد: سه وسط کسب تضمینی گندم در روستاهای حسینی، فرایح زایر (فرودگاه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارکوون برای عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب دیر یا زود گندم همراه خود قابلیت ۷۰ هزار تن با عرضه می شود.

صالح زاده همراه خود ردیابی به نزدیک کردن به فصل درو کردن گندم اجتناب کرده اند آمادگی این شهرستان برای گرفتن محصولات کشاورزان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: کسب تضمینی گندم در شهرستان اجتناب کرده اند اواخر فروردین ماه تحریک کردن تبدیل می شود.

سرپرست شهرستان شادیگان تصریح کرد: پیگیری ضعیف بنزین کشاورزان، مجوز بدست آوردن گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلزا توسط تعاونی های کشاورزی، سوئیچ گذشته تاریخی اجتناب کرده اند انبارهای سرپوشیده برای تامین محل کسب گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلزا، افزایش ساعت کار در امکانات کسب گندم در ارتفاعات فصل گندم درو کردن گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلزا شکل است.

شادیجان در ۷۰ کیلومتری اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وسط خوزستان قرار دارد. این شهر یکی اجتناب کرده اند امکانات کشاورزی خوزستان است.