تا حد زیادی مالی کدام ممکن است برای بازدید رئیس جمهور به سمنان تخصیص داده شده بود نقدی {بوده است}


بیشتر پولی که برای سفر رئیس جمهور به سمنان تخصیص داده شده بود نقدی بوده است

مشاور سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری سمنان اظهار داشت: در بازدید سال قبلی رئیس جمهور به سمنان اعتبارات خوبی برای استانداری اندیشه در مورد شد کدام ممکن است تا حد زیادی آن به صورت نقدی در نظر گرفتن استانداری واریز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مدیران تقاضا داریم پیگیری کنند. این سیستم های آنها در سال اول به همان اندازه باور ۱۰۰ درصدی وعده های مقامات.


به گزارش ایلنا اجتناب کرده اند سمنان، سفرهای نوروزی ملت در سال جاری نسبت به سال قبلی ۴۷ سهم افزایش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استان سمنان ۵۷ سهم است.


وی افزود: سه دستور مهم سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر ارائه دهندگان جذاب، رویکرد مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندار سمنان به سفرهای نوروزی امسال است کدام ممکن است امنیت در بازدید، محافظت سلامت مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تصادفات اجتناب کرده اند مهمترین آنهاست. ایده ها مهم».


ریواد اظهار داشت: جهان همچنان اجتناب کرده اند ویروس کرونا مبارزه کردن می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به تاکید مقامات بر بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها، امیدواریم این امر به همان اندازه حد امکان شکسته نشده یابد به همان اندازه شاهد بازگشت اوقات فراغت به ملت باشیم.


معاون استاندار سمنان اظهار داشت: بی شک ساخت اطلاعات ملت را در حضور در نیازها عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این مد باید اجتناب کرده اند فرآیند های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند توانمندی های شهرستان بهره برد. . .


وی اظهار داشت: بکارگیری اشخاص حقیقی آگاه یکی اجتناب کرده اند مشکل های استانداری سمنان است کدام ممکن است امیدواریم در قالب کارگروهی خاص اجتناب کرده اند این توانمندی ها به خوبی استفاده شود.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید رناده شکسته نشده داد: در بازدید سال قبلی رئیس جمهور به سمنان اعتبارات خوبی برای استانداری اندیشه در مورد شد کدام ممکن است تا حد زیادی آن به صورت نقدی در نظر گرفتن استانداری واریز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مدیران می خواهیم در سال اول این سیستم ها را پیگیری کنند به همان اندازه مقامات وعده می دهد کدام ممکن است خوب سهم ۱۰۰ اینچی محقق شود.
انتهای پیام/