تبدیل کردن گذرگاه مرزی شذاب/ ۲ هزار میلیارد تومان شهرت برای نگهداری راه های خوزستان اختصاص می یابد.


معاون وزیر راه اظهار داشت: برای سال ۱۴۰۱ پیش سوراخ بینی تبدیل می شود همراه خود همکاری استانداری خوزستان نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان شهرت برای نگهداری راه های استان اختصاص یابد.

داریوش امانی در حال حاضر در بازدید اجتناب کرده اند وسط مدیریت راه های استان خوزستان اظهار داشت: استان خوزستان یکی اجتناب کرده اند استان هایی است کدام ممکن است مسافران نوروزی شناخته شده به عنوان مکان تعطیلات بازدید محدوده کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند پرترددترین قطب های ملت است.

معاون وزیر راه همراه خود ردیابی به تردد زائران در ایام نوروز در بزرگراه های استان اظهار داشت: {در این} بازدید انواع اتوبوس های وارد شده به استانداری بازرسی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ایستگاه های شلمچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الشهدیبه نیز بازدید کردیم.

امانی افزود: پس اجتناب کرده اند پایانه مرزی ماهران بیشترین تردد زائران در گذرگاه شلمچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الشزیبه به عراق است.

وی در خصوص تبدیل کردن گذرگاه مرزی شلمچه شکسته نشده داد: گذرگاه مرزی شلمچه سال قبلی تبدیل کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز تبدیل کردن چزاب برای بهره مندی اجتناب کرده اند این ۲ ایستگاه فکر تبدیل می شود.

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص وضعیت راه های شهرستان اظهار داشت: در بحث زیرساخت های وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی به طور قابل توجهی راه های استانی، راه های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی اعتبارات فوق العاده خوبی تخصیص داده شده است. تحریم تاکنون اقدامات موثری انجام داده است.

امانی اظهار داشت: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود برای سال ۱۴۰۱ شمسی همراه خود همکاری استانداری خوزستان حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای نگهداری راه های استان اختصاص یابد کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند آن سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی تولید دیگری قلمرو ای است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم به نظر می رسد شود.