تحریک کردن بازدیدهای نظارتی اجتناب کرده اند چالش شرکت ها ایران – نوروزی خودرو


گروه تجاری ایران خودرو کدام ممکن است ساختار شرکت ها نوروزی ۱۹ روزه شخصی را برای حاضر شرکت ها ویژه به مشتریان اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۹۳ تحریک کردن کرده است، بر مقدمه این سیستم ریزی مدون همراه خود حضور مدیران ارشد بر حسن اجرای آن نظارت می تواند داشته باشد.

آغاز بازدیدهای نظارتی از پروژه خدمات ایران - نوروزی خودرو

رویداد۲۴ مدیرعامل نمایندگی پس اجتناب کرده اند کالا ایران خودرو در راستای حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل در اجرای این چالش، در ابتدای سال ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند محل کار مرکزی ایران خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط پاسخگویی معقول ایران خودرو بازدید کرد.

بابک سیلاجیه در محیط این بازدید ذکر شد: همراه خود ملاحظه به کمیت بالای پروازها در سفر جلو، این سیستم ریزی هایی برای شرکت ها رسانی فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرراست به مشتریان فکر شده است.

وی یکپارچه داد: امیدواریم در تحریک کردن سال جدید بتوانیم رضایت مشتریان را همراه خود شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا افزایش دهیم.
ماشااله وردینی معاون ایساکو {در این} بازدیدها ذکر شد: سه ماه مانده به آغاز ساختار شرکت ها رسانی نوروزی ۱۴۰۱، جمعی اجتناب کرده اند مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران همراه خود بازرسی گلوگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای مشتریان در سال های قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی بخش ها، این سیستم ریزی برای اجرای آن را تحریک کردن کردند. برای پیش سوراخ بینی نیازهای کلیدی اجتناب کرده اند جمله تامین اجزا یدکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء از کیت، تمهیدات ویژه ای مشاهده بر حسن اجرای چالش اندیشیده شده است.

وی افزود: بر مقدمه این سیستم ریزی {انجام شده}، طی ساختار پایش سیستمی، بازدیدهای میدانی محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامحسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل خدمه های تخصصی روی حیله و تزویر افزار اجتناب کرده اند ابتدا به همان اندازه انتها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند گزارش های مختلفی کدام ممکن است اجتناب کرده اند پایش دیجیتال به بازو می آید، حضور خواهند داشت. دوم به دقیقه به راحتی در دسترس است است.» مدیران منصوب می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار انجام تبدیل می شود نحوه حاضر شرکت ها در درجه سراسری.

دارندگان محصولات ایران خودرو می توانند در هر ساعت اجتناب کرده اند در یک روز واحد روز {در سراسر} ملت شرکت ها اکتسابی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وسط پاسخگویی معقول ایران خودرو به شماره ۰۹۶۴۴۰ تصمیم گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند شرکت ها مختلف اپلیکیشن ایساکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین مکان www.96440 استفاده کنند. com برای گزارش سفارش