تحریک کردن قالب وزارت صمت برای مقابله همراه خود تهیه کالاهای قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقلبی اجتناب کرده اند ۱۵ فروردین/ فراهم می کند یدکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم می کند یدکی خودرو انتخاب اول این قالب است.وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش در نشست «بازرسی راهکارهای نبرد همراه خود قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جعل اجزا خودرو» گفتن کرد: قالب ویژه وزارت صمت برای نبرد همراه خود کالاهای قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقلبی همراه خود ۵ کالای انتخاب دار تحریک کردن تبدیل می شود. ۶ فروردین امسال