تحریک کردن نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بهداشتی توسط متخصصان دامپزشکی شهرستان رامشیر


رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اظهار داشت: در هفته اول سفر نوروزی سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای قالب تحریک کردن بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فرآورده های نپخته دامی بیش اجتناب کرده اند ۳۰ کیلوگرم فرآورده نپخته دامی ناسالم ضبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدوم شد. شهرستان رامشیر.
دکتر دلیل داد. میلاد العامری دانستن درباره توسعه بازرسی اجتناب کرده اند امکانات ساخت، dishing out را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه فرآورده های نپخته دامی: – سردخانه ها، امکانات قلمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کشتارگاه های دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیور در درجه شهرستان اجرا شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رامشیر اظهار داشت: {در این} راستا به بیش اجتناب کرده اند ۶ واحد تهیه کننده فرآورده های نپخته دامی {در این} شهرستان اخطارهای بهداشتی صادر شده است.

وی علاوه بر این دانستن درباره اقداماتی برای کاهش تخلفات {در این} بخش اظهار داشت: کاهش کمیت تخلفات در امکانات تهیه، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه فرآورده های نپخته دامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی قابل مقایسه با برگزاری فاصله های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترویجی، استفاده مسئولان فنی بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی نظارتی – انجام بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید مشترک همراه خود سایر تجهیزات های مرتبط.