تحریک کردن ورزش مستقیم دانشجویان پزشکی اهواز اجتناب کرده اند پنجم اردیبهشت


سرپرست امور آموزشی دانشکده علوم پزشکی گندیساپور اهواز اجتناب کرده اند تحریک کردن ورزش مستقیم دانشجویان این دانشکده اجتناب کرده اند پنجم اردیبهشت ماه خبر داد.

دکتر جعفر فتاحی دستور گفت: در پی انتخاب فرماندهی کل ملت مبنی بر شکسته نشده ورزش امکانات آموزشی به صورت حضوری، کلیه ورزش های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های کلیه مقاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاطع تحصیلی در کلیه کالج ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل ها در دانشکده علوم جندی شاپور اهواز به صورت حضوری تکمیل شد. روز یکشنبه (۴ آوریل)) به صورت حضوری باز هستند.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به خواستن به تجهیز خوابگاه ها، پذیرش درگاه های شهریور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهمن ۱۴۰۰ در تمامی موضوع ها (جدا از دانشجویان کارشناسی ارشد) اجتناب کرده اند روز شنبه ۳۰ فروردین ماه به مدت عالی هفته به تعویق می افتد.

سرپرست امور آموزشی دانشکده علوم پزشکی گندیساپور اهواز اظهار داشت: کلیه گروه های دانشجویان در سراسر جهان اجتناب کرده اند ۱۴ فروردین به صورت حضوری برگزار تبدیل می شود.