تخصیص میوه ساماندهی شده دسترس در بازار عید در خوزستان ۲ برابر شد


مدیرعامل تعاونی کشاورزی خوزستان اظهار داشت: تخصیص میوه برای بازار ضیافت در یک روز واحد همراه خود قیمت مصوب استان برای جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش قیمت میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیاده خواهی دلالان اجتناب کرده اند روز چهارشنبه ۲ برابر شده است.

محمد امین معین راد همراه خود ردیابی به استقبال بی همتا میهمانان خوزستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروزی همراه خود ثمره ساماندهی بازار ساعت شب عید، افزود: خوشبختانه همراه خود ملاحظه به نگهداری صحیح میوه ها در سردخانه های استان خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص از واقعی آنها در دسترس در بازار شاهد اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری قیمت ها دسترس در بازار هستیم.

وی اظهار داشت: هرجا خبر اجتناب کرده اند افزایش قیمت میوه می رسد همراه خود حضور فشرده اجتناب کرده اند تحمیل فشار دسترس در بازار میوه نوروزی جلوگیری می کنیم.

معین راد یکپارچه داد: یکی اجتناب کرده اند راهکارهای ما برای جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش قیمت میوه، افزایش انواع کیوسک های استان به طور قابل توجهی در اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش سهم هر کیوسک به همان اندازه ۲ برابر سهم زودتر است.

مدیرعامل تعاون کشاورزی خوزستان معین راد همراه خود دقیق اینکه میوه به ابعاد کافی در سردخانه ها موجود است، به ساکنان این استان ضمانت داد کدام ممکن است ساماندهی بازار میوه در راستای رفاه نهایی در ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل را در میل قرار خواهیم داد. امتحان شده ها. ما اجتناب کرده اند آن برای آرام کردن بازار استفاده خواهیم کرد.

وی همراه خود تکذیب شنیده ها افزایش قیمت میوه همراه خود ساماندهی بازار نوروزی، تصریح کرد: ۱۲۰ هزار ریال سیب زرد، ۱۱۰ هزار ریال پرتقال تامسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ هزار ریال پرتقال تامسون در فرمان تخصیص تبدیل می شود.

ساکنان اهوازی می توانند همراه خود هر درخواستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون تیز کردن ارزش کشتی، میوه های بازار نوروز را همراه خود قیمت مصوب اجتناب کرده اند طریق سامانه معقول بازرگم خریداری کنند.

تخصیص میوه به بازار نوروزی به همان اندازه چهارم اردیبهشت در فرمان یکپارچه دارد.