تردد در بزرگراه های خوزستان ۱۰۹ نسبت افزایش کشف شد


قلباس بهرامی نیا روز شنبه در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: اجتناب کرده اند ۱۱ فروردین لغایت ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ انواع ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۷ تردد در بزرگراه های خوزستان به پرونده رسیده کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۱۰۹ نسبت انبساط نماد می دهد.
وی همراه خود خاص اینکه سهم تردد خودروهای با کیفیت صنعتی {در این} آمار ۴۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۲ تجهیزات خودرو {بوده است}، تصریح کرد: انواع خودروهای با کیفیت صنعتی {در این} مدت نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۸۴ نسبت افزایش داشته است.
مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی خوزستان اظهار داشت: واردات خودروهای سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی به خوزستان {در این} مدت ۲۳۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۸ تجهیزات بوده کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۲۷۱ نسبت افزایش داشته است.
بهرامی نیا یکپارچه داد: {در این} مدت ۲۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۰ خودرو اجتناب کرده اند خوزستان خارج شدند کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۲۶۶ نسبت افزایش نماد می دهد.
وی بیشترین بازدید کنندگان پرونده شده در مدت مذکور را در محورهای سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت شوش – اهواز، اهواز – سه راهی ملاثانی، آغاجاری – بهبهان، مهر بندر امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه شرقی عنوان کرد. به اهواز.

در شکاف ۲۵ به همان اندازه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰، ۳۱۲۹۶۴ خودرو در بزرگراه های خوزستان تردد کردند.

خوزستان ۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۸ کیلومتر راه دارد کدام ممکن است ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۲ کیلومتر آن کشاورزی است.