ترسیم نقشه راه صنعت خودرو بر اساس ریسک های ژئوپلیتیکیمدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیک جهانی در فرآیند تصمیم‌گیری در صنعت خودرو به‌ویژه گروه صنعتی ایران خودرو را اهمیت داد و گفت: باید تلاش کنیم برای فعالیت‌ها نقشه راه ترسیم کنیم. نگاه عمیق تر به گستره تحولات جهانی و در راستای برنامه های مشخص