ترفند منصفانه زن باهوش برای خطرناک اجتناب کرده اند زیرزمین {آدم ربایان}
{آدم ربایان} زن جوانی را کدام ممکن است به تعیین کنید مسافرش به نظر می رسد شده بود ربودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت سه روز در زیرزمین مخوف شخصی زندانی کردند به همان اندازه اینکه گروگانشان همراه خود نقشه ای مرتب توانست اجتناب کرده اند بازو آنها خطرناک تدریجی.