تصویب افزایش مستمری بازنشستگان در هیات مدیره گروه/ افزایش به مقیاس‌ی مصوبات شورایعالی کارحسن صادقی اظهار داشت: افزایش مستمری بازنشستگان در هیات مدیره گروه تامین اجتماعی مصوب شد.