تفسیر ایران اجتناب کرده اند مخالفت همراه خود افتادگی عضویت روسیه در شورای حقوق بشر


تصویر ایران در گروه ملل متحد در گزارشی دانستن درباره رای ایران به افتادگی شورای حقوق بشر توسط روسیه گفتن کرد کدام ممکن است مقامات جمهوری اسلامی ایران بر لزوم رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل صلح جو اختلافات بر ایده اصول در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام درست به قانون اساسی تاکید می تدریجی. . توسط همه رویدادها بر گروه ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول در سراسر جهان تأکید دارد.

تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشرمناسبت ۲۴ محتوای متنی این ادعا به رئوس مطالب زیر است:

ایران تاکید می تدریجی کدام ممکن است حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی همه ملت ها باید به طور درست رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی همه غیرنظامیان باید تضمین شود.

مقامات ایران از نزدیک درگیر تحریک کردن یکپارچه وضعیت انسانی در اوکراین است کدام ممکن است ملاحظه در عمق در سراسر جهان را به شخصی جلب کرده است.

ایران معتقد است کدام ممکن است محتوای متنی پیش‌نویس تصمیم دارای انگیزه‌های سیاسی است کدام ممکن است بی‌طرفی گروه ملل را تضعیف می‌تدریجی. مقامات ایران برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند حقوق بشر اهمیت زیادی قائل است، با این حال سوء استفاده اجتناب کرده اند تجهیزات حقوق بشر گروه ملل متحد برای نیازها سیاسی را همراه خود دستور نیاز جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم رویکرد گزینشی به امتیازات حقوق بشر ناسازگار از آن آگاه است.

عزان در بخشی اجتناب کرده اند سخنان شخصی ذکر شد: ما معتقدیم کدام ممکن است حقوق بشر نباید مبتلا مسائل سیاسی کوته بینانه شود. ما تاکید می کنیم کدام ممکن است کار شورای حقوق بشر باید به صورت غیرسیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون تقابل انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضویت {در این} نهاد نباید انگیزه سیاسی داشته باشد.


تا حد زیادی بیاموزید: لاوروف: پیش شرط اوکراین برای مذاکره غیرقابل قبول است


به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجمع نهایی گروه ملل متحد همراه خود ۹۳ رأی جایگزین، ۲۴ رأی جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ رأی ممتنع عضویت روسیه در شورای حقوق بشر را به حالت افتادگی درآورد.

جمهوری اسلامی ایران رای عقب کشیدن داد. چین، کوبا، کره شمالی، سوریه، بلاروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ ملت تولید دیگری نیز اجتناب کرده اند روسیه حمایت کردند.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است ۲ سوم کل آرا برای افتادگی عضویت روسیه حیاتی بود.