توجه ویژه به توازن توسعه در بخش فرهنگی در منطقه آزاد کیش
به دستور مهدی کشاورز، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش؛ نماینده فرهنگی و اجتماعی این سازمان فهرست جامعی از مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی و اولویت بندی هزینه ها را با توجه به رفع مشکلات جزیره کیش تهیه می کند.