توییت فوتبالی مطهری خطاب به دنیای هدیمطهری تخصص ممنوعیت رویدادها را همراه خود حاضر راهکاری برای جلوگیری اجتناب کرده اند «اختلاط ممنوع» در ورزشگاه ها ادای احترام به شد.