جابجایی بیش اجتناب کرده اند ۸۰ هزار مسافر اجتناب کرده اند پایانه های مسافربری خوزستان


معاون بار اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی خوزستان اجتناب کرده اند جابجایی بیش اجتناب کرده اند ۸۰ هزار مسافر اجتناب کرده اند پایانه های مسافربری استان در هفته اول سال ۱۴۰۱ خبر داد.

فواد غزالی ذکر شد: اجتناب کرده اند یکم به همان اندازه هفتم فروردین ماه سال ۱۴۰۱، ۸۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ مسافر اجتناب کرده اند پایانه های مسافربری استان خوزستان جابه جا شدند کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته حدود ۲۵ سهم انبساط آرم می دهد.

وی همراه خود خاص اینکه این انواع مسافر توسط ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۹ ناوگان بار نهایی جابجا شده است، ذکر شد: ۴۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۱ مسافر اجتناب کرده اند طریق ناوگان بار نهایی وارد استانداری شدند کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل حدود ۱۷ سهم افزایش داشته است.

معاون بار اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی خوزستان ذکر شد: مجموع مسافران خروجی اجتناب کرده اند استان همراه خود ناوگان بار نهایی به ۳۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۹ نفر رسید کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته ۴۰.۵ سهم انبساط آرم می دهد. دادن.