جشنواره اجزا نوروزی در زرقان فارس برگزار تبدیل می شود


شهرستان زرگان فارس همزمان همراه خود نوروز ۱۴۰۱ همچون سال های قبلی همراه خود نمادهای شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشن های نوروزی پذیرای مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی بود.

عکاس: محمد حمزاوی

۱۰/۰۵/۱۴۰۱::

کد خبر:
۱۲۱۱۱۱۱۳