جنایات زنان در دوره قاجارگزارش های دزدی زنان در دوره قاجار بیشتر از گزارش های دیگر بود. از جمله: «دیروز دزدی به خانه رضاخان قاجار رفت و مقداری اثاثیه را دزدید و خواست آن را بردارد و اهالی خانه شوکه شدند و شروع به داد و فریاد کردند و پلیس رسید و افسر را دستگیر کرد و او را به دفتر آورد.»