حاضر ارائه دهندگان درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امدادی به بیش اجتناب کرده اند ۶۳۰۰ زائر در بزرگراه النور خوزستان


علی خدادی در محیط مونتاژ پیگیری مصوبات کمیته بهداشت راهیان آفتاب کدام ممکن است همراه خود حضور سردار ادبی دبیر ستاد مرکزی راهیان آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر میادفر رئیس اورژانس برگزار شد. ، جهت حاضر اطلاعیه ارائه دهندگان امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی به زائران هشت سال حفاظت مقدس راهیان آفتاب.

وی همراه خود ردیابی به استقرار ۲ درمانگاه لحظه ای در محورهای عملیاتی نبرد تحمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار پایگاه های کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در مناطق عملیاتی، افزود: اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ زائر کربلا در ایران ایجاد شدند. ویزیت پزشکی اجتناب کرده اند امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه های امدادی. اجتناب کرده اند ارائه دهندگان درمانی، بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امدادی برای این دسته اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی بهره مند شدند.

مدیرعامل گروه هلال احمر خوزستان ذکر شد: {در این} مدت علاوه بر این منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۰ نفر تحمل معامله با در امکانات سرپایی، ۹ مصدوم نیز به امکانات درمانی منتقل شدند.

خدادادی اجتناب کرده اند آمادگی گروه های پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امدادی این دسته اجتناب کرده اند گروه برای حاضر ارائه دهندگان رایگان به مشتریان به همان اندازه نوک سفر نوروزی خبر داد.

مدیرعامل گروه هلال احمر خوزستان به زائران طرفدار کرد اجتناب کرده اند کاروان های راهیان آفتاب خارج نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زائران خواست ساده اجتناب کرده اند کریدورهای پیش سوراخ بینی شده تردد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} وجود مین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات منفجر نشده باقی مانده اجتناب کرده اند زمان حفاظت به سایر مناطق عملیاتی وارد نشوند. خطر انفجار آنها