حرکت دولت ریاست جمهوری به سمت شکستن رکورد تورم در ایران تا پایان سال ۱۴۰۱
آمار تورم ماهانه تیر ماه نیز توسط مرکز آمار ایران منتشر شد و اکنون با این محاسبات به وضوح می توان گفت که در بهترین حالت ممکن تورم سالانه ایران تا پایان اسفند کمتر از ۴۰ درصد نخواهد بود. . نگرانی اینجاست که احتمال شکستن رکورد تورم در تاریخ ایران بسیار زیاد است و این رقم از ۵۰ درصد تا پایان سال رد شده است.