حساب کردن مسکن در فیبروز کیستیک

فیبروز کیستیک منصفانه بیماری ژنتیکی شدید همراه خود کاهش حساب کردن مسکن است. این بیماری منصفانه اختلال ژنتیکی شایع در قفقازی ها است کدام ممکن است در یک واحد مورد اجتناب کرده اند هر ۳۲۰۰ قفقازی متولد تبدیل می شود. جهش در ژن بسته به زمینه جغرافیایی خاص است. فیبروز کیستیک در هر ۱۵۰۰۰ تولد سیاهپوست آمریکایی منصفانه نفر رخ می دهد. حساب کردن مسکن مبتلایان CF در ۴۰ سال قبلی مرتفع است. در نوزده دهه هشتاد، حساب کردن مسکن اشخاص حقیقی تحت تأثیر فیبروز کیستیک ۱۴ سال بود.

۱۰ سال پیش حساب کردن مسکن منصفانه شخص تحت تأثیر فیبروز کیستیک حدود ۱۸ سال بود. در لحظه ۳۵ سال است. معمولی حساب کردن مسکن منصفانه کودک نوپا تحت تأثیر فیبروز کیستیک اجتناب کرده اند کوارتو ۳۲ سال مرتفع است. تخمین زده شده است کدام ممکن است معمولی حساب کردن مسکن اشخاص حقیقی مبتلا در آمریکای شمالی بیش اجتناب کرده اند ۱۰ سال مرتفع است. بیش اجتناب کرده اند ۹۰ نسبت اجتناب کرده اند نوزادان مبتلا اکنون بیش اجتناب کرده اند منصفانه سال خشمگین می مشابه. تحقیق نماد می دهد کدام ممکن است حساب کردن مسکن کودکان بیش اجتناب کرده اند ۴۰ سال است. حساب کردن مسکن {افرادی که} کار کردن پانکراس کافی دارند ممکن است بیش از پنجاه سال باشد.

حدود ۳۰۰۰۰ نفر در آمریکا به فیبروز کیستیک مبتلا هستند. هر سال حدود ۱۰۰۰ مورد جدید فیبروز کیستیک تجزیه و تحلیل داده تبدیل می شود. اجتناب کرده اند هر ۳۵۰۰ کودک منصفانه کودک همراه خود فیبروز کیستیک متولد تبدیل می شود. در کانادا، نرخ عمومی تولد فیبروز کیستیک اجتناب کرده اند سال ۱۹۷۱ به همان اندازه ۱۹۷۰ تدریجی بود. اجتناب کرده اند سال ۱۹۸۸، نرخ تولد فیبروز کیستیک به ۱ در ۳۶۰۸ افزایش کشف شد. میزان تولد فیبروز کیستیک در سال های جدیدترین تدریجی {بوده است}. در بریتانیا اجتناب کرده اند هر ۲۴۰۰ نفر ۱ نفر همراه خود فیبروز کیستیک متولد می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ نسبت اشخاص حقیقی ناقل فیبروز کیستیک هستند.

۸۰ نسبت اجتناب کرده اند مبتلایان در سن سه سالگی تجزیه و تحلیل داده می شوند. ۱۰ نسبت اجتناب کرده اند مبتلایان در سن ۱۸ سالگی و سه نسبت اجتناب کرده اند مبتلایان در بلوغ تجزیه و تحلیل داده می شوند. پیشرفت های در عمق در معامله با، حساب کردن مسکن مبتلایان CF را افزایش داده است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر