حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد همزمان رضا کیانیان اجتناب کرده اند مانیفست اعتراضی کارگردانانرضا کیانیان همراه خود ادعا حمایت اجتناب کرده اند ادعا فیلمسازان زن در اعتراض به خشونت جنسیتی {در این} زمینه، اظهار داشت: من می خواهم اجتناب کرده اند این مشاوره حمایت می کنم با این حال نکته مهم اینجا است کدام ممکن است خاص شود تقریباً همه پسران سینما اجتناب کرده اند این دسته نیستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً همه خانمها سینما هم همینطور».