حمایت های معیشتی در فروردین ماه چه روزی تیز کردن تبدیل می شود؟طبق روال ماه های قبلی اولین یارانه بنزین باید چهارشنبه هفته بلند مدت یعنی دهم وروردین در نظر گرفته سرپرستان واریز شود با این حال با اشاره به واریز پارادوکس موجود است.