حمله پرخطر صداوسیما به مهدی طارمی


مجری تلویزیون به سبک تفریحی مهدی ترومی از نزدیک حمله کرد.

مهدی ترمی

رویداد۲۴ مجری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمای جمهوری اسلامی همراه خود سخنان تندی خطاب به مهدی طارمی شرکت کننده کارکنان سراسری فوتبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پورتو ذکر شد: اجتناب کرده اند ۱۰۰ مورد ۹۰ گل می زدیم!