حمل بیش اجتناب کرده اند ۶۰ هزار تن بار اجتناب کرده اند ایستگاه های مرزی خوزستان


گلمپاس بهرامنا دقیق کرد: اجتناب کرده اند اول به همان اندازه ۱۳ فروردین ماه امسال ۶۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۰ تن محموله اجتناب کرده اند مبادی مرزی خوزستان جابجا شد.

وی همراه خود دقیق اینکه این میزان کالا توسط خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷۴ تجهیزات وسایل نقلیه حمل شده است، تصریح کرد: در مدت یاد شده ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۱ نفر اجتناب کرده اند مرز شلمچه تردد می کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ نفر وارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۱ نفر خارج شدند.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی خوزستان ذکر شد: علاوه بر این ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵ نفر اجتناب کرده اند مرز چذابه پرونده شناسایی کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۳ نفر وارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۹ نفر خارج شدند.