خبر آزادسازی ۷ میلیارد دلار تبلیغات غیر قابل اعتمادی بود
حسینی در واکنش به انتشار خبر آزادسازی ۷ میلیارد دلار از وجوه معوقه ایران گفت: آزادسازی این وجوه به صورت رسمی اعلام نشده و هیچ خبر موثقی در این زمینه منتشر نشده و گفته شده است این قسمت. از این وجوه قبلاً آزاد شده است.» او در یک حساب بود و اکنون بانک اجازه برداشت دارد.