خبر مهم برای فرزندان بازنشستگان/ جزییات زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه تیز کردن رهن عروسی فرزندان بازنشستگان


همراه خود توافق موسسه مالی مسئله، رهن ۲۵میلیون تومانی عروسی فرزندان بازنشستگان برای ۲۶هزارو ۳۹۵ نفر اجتناب کرده اند مشمولان فاصله‌های قبلی کدام ممکن است این تسهیلات را بدست آمده نکرده بودند، واریز شد.

وام بازنشستگانرویداد۲۴ علی خدامی، مدیرکل امور پولی صندوق بازنشستگی کشوری همراه خود گفتن این خبر ذکر شد: پیرو اصل مدیرعامل صندوق برای معامله با به تقاضا مکرر بازنشستگان عزیزی کدام ممکن است در وسط‌های قبلی {به دلیل} محدودیت دارایی ها بانکی تخصیص یافته، سودآور به بدست آمده بعضی از اینها رهن نشده بودند، {این مهم} در اصل کار قرار گرفت.

خدامی همراه خود خاص اینکه «تقاضا‌های متعددی اجتناب کرده اند سوی بازنشستگان گران قیمت حرفه ای برای بدست آمده تسهیلات عروسی فرزندان مطرح شده بود، با این حال {به دلیل} نبود دارایی ها اجباری قابل انجام نبود»، تصدیق شد: همراه خود ملاحظه به تقاضا‌های مطرح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه ۲۶هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۵نفر اجتناب کرده اند عزیزانی کدام ممکن است گذشته تاریخی عقدنامه فرزند آن‌ها بین اول فروردین ماه ۹۹ به همان اندازه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه ای بودند اجتناب کرده اند بدست آمده بعضی از اینها رهن {به دلیل} نبود دارایی ها اجباری بانکی محروم ماندند، همراه خود موافقت موسسه مالی مسئله امکان تیز کردن این تسهیلات براساس میل به این اعضای خانواده فراهم شد.