خریداران خارجی همراه خود قیمت ۹۰ هزار یورو اقامت ۵ ساله ایران را اکتسابی می کنند


سرمایه گذاران خارجی با قیمت 90 هزار یورو اقامت پنج ساله ایران را دریافت می کنند

مدت اقامت خریداران خارجی اجتناب کرده اند سه سال به ۵ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان سپرده های می خواست برای این منظور اجتناب کرده اند ۲۵۰ هزار دلار به ۹۰ هزار یورو در انتخاب جدید وزیر کاهش کشف شد.


به گزارش ایلنا، «ابوالفضل کودی» مدیرکل محل کار خارجی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی ایران در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود شادا همراه خود ردیابی به مصوبه وزارت اقتصاد در هیأت وزیران در خصوص «کاهش حداقل» سرمایه هر دو سپرده «را انتخاب کنید و انتخاب کنید» افزایش سنوات مجوز اقامت «برای خریداران خارجی، هدف اجتناب کرده اند این انتخاب الهام بخش هرچه تا حد زیادی ساکنان کشورهای خارجی به طور قابل توجهی کشورهای همسایه به بود. در ایران.


ابوالفضل کودی موضوع اقامت در ملت میزبان (ایران) را یکی اجتناب کرده اند مهمترین موضوعات خریداران خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی مرتبط همراه خود آن تحلیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بر این مقدمه انتخاب به اعطای اقامت ۵ ساله به سپرده گذاران خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداران در جاری اصلاح هستند.” قبلاً در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسیده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجدداً در اصل کار وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مقامات قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند انجام اصلاحات اجباری به تصویب کمیته مالی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام شورای برتر ملت رسید. وزرا


وی ادعا کرد: اصلاحات اعمال شده در مصوبه جدید نسبت به مصوبه زودتر، کاهش مبلغ سپرده اجباری برای اعطای اقامت ۵ ساله به اتباع خارجی اجتناب کرده اند ۲۵۰ هزار دلار در مصوبه زودتر به ۹۰ هزار یورو در مصوبه جدید است.


مدیرکل محل کار خارجی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی ایران شکسته نشده داد: {در این} راستا جدا از موضوع فوق، وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی نیز در جاری بازرسی موضوع اصلاح ماده ۳۵ قوانین اجرایی است. بر این مقدمه، مجوز اقامت سه ساله اعطایی به خریداران خارجی در ایران (موضوع ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قوانین الهام بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند خارجی) اجتناب کرده اند سه سال در قوانین مصوب ۱۳۹۸ به ۵ سال اصلاح شد. سال ها.


وی تصریح کرد: بر این مقدمه سرمایه گذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان خارجی وی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان خارجی بنگاه های مالی کدام ممکن است سرمایه خارجی از آنها استفاده شده است، جدا از شریک زندگی، فرزندان ذکور زیر ۱۸ سال، مجرد هستند. “را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادران مجرد آنها نیز اجتناب کرده اند مزایای این انتخاب برخوردار خواهند شد.


این انتخاب اجتناب کرده اند سوی هیات وزیران به اطلاع عموم رسیده است کدام ممکن است کلیه اتباع خارجی هر دو نامزدها خارجی اقامت ۵ ساله در کشورمان سپرده گذاری بلندمدت در ایران داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق روال مصوب درمورد به این آیین نامه پایان دادن شود. شکل تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک هویت شخصی را دقیق کنید


مدیرکل محل کار سرمایه‌گذاری خارجی گروه سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک‌های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی ایران اجتناب کرده اند نامزدها تقاضا کرد به همان اندازه مراتب را به پایگاه اینترنتی این گروه به نشانی www.investiniran.ir اطلاع دهند.


قادی علاوه بر این همراه خود ردیابی به اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز توسل به دارایی ها پولی خارجی به مقامات، تهاجمی را کدام ممکن است {در این} زمینه بین کشورهای قلمرو (به طور قابل توجهی کشورهای همسایه) موجود است، اجتناب کرده اند نیازها بی نظیر حاضر این مصوبه دانست.انتهای پیام/