خطرات خوب و دنج کردن مجدد چای
برخی اشخاص حقیقی بقیه چای را یک بار دیگر خوب و دنج کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن می کنند، با این حال در گذشته اجتناب کرده اند امتحان کردن این بیشتر است متوجه شوید کدام ممکن است خواه یا نه بلعیدن چای کهنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کهنه برای بهزیستی هیکل خطرناک است هر دو خیر.