خواه یا نه او حمله همه جانبه سعید جلیلی به امیر عبدالله/وزیر خارجه را رد خواهد کرد؟


حسین امیر عبداللهیان

مناسبت ۲۴ دیروز روز سختی برای وزارت خارجه بود. کافی بود مصاحبه حسین امیرعبداللهیان در طنین سیما منتشر شده شود به همان اندازه نزدیک جبهه پایداری هدف حمله اصولگرایان قرار گیرد. امیر عبداللهیان در آن مصاحبه ۲ جمله ذکر شد کدام ممکن است باعث ناراحتی منتقدان شد. یکی اینکه اسم سپاه را آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قول فرماندهان سپاه نقل کرد کدام ممکن است آن یک است موضع انصافاً حمایتی است. وی ذکر شد: مسئولان ارشد سپاه پاسداران همواره به ما تذکر می دهند کدام ممکن است در مذاکرات وین هر کاری را کدام ممکن است اجباری است برای مزیت سراسری ملت انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع سپاه را در انتخاب قرار ندهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن یک است فداکاری اجتناب کرده اند سوی سپاه است. سپاه پاسداران، با این حال سرانجام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «این ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی می‌گوییم پاسدار یعنی حاج قاسم سلیمانی، علی‌رغم اجازه مسئولان سپاه پاسداران، این یکی اجتناب کرده اند امتیازات بی نظیر ماست. “

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود تشریح مفاد هماهنگی مذاکرات وین، همراه خود دقیق اینکه اگر توافقی حاصل شود، این برجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییری در مفاد آن {وجود ندارد}، ذکر شد: تحریم های ثانویه آمریکا برداشته تبدیل می شود. پیشرفت قابل توجهی {در این} زمینه در جاری انجام است. به همین دلیل خوب محدودیت اساسی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن اینجا است کدام ممکن است مذاکرات ما اجتناب کرده اند دریچه برگام همراه خود همه حدودش انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی کدام ممکن است هماهنگی در وین ادعا شود، هماهنگی اجتناب کرده اند برگام فراتر نخواهد سر خورد.»

همراه خود اینکه مصاحبه مفصلی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی مسائل را دلیل داد با این حال این ۲ جمله موجی اجتناب کرده اند حمله ها از حداکثر را علیه او به راه انداخت. نقد مخالفان {در این} ۲ بخش بود. آنها معتقد بودند کدام ممکن است امیرعبدالله وظیفه بخش کاری شخصی را ندارد. حسین شریعتمداری در متنی پرخطر خطاب به وزیر امور خارجه نوشت کدام ممکن است او تمایل دارد همراه خود آمریکا به سپاه پاسداران ایران حمله تدریجی.

شریعتمداری نوشت: ردیابی کردید کدام ممکن است فرماندهان ارشد سپاه ادعا کردند کدام ممکن است اگر به جایی رسیدید کدام ممکن است بحث سپاه مطرح شد، موضوع سپاه نباید مانعی برای شما ممکن است باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان بالا اجتناب کرده اند خودگذشتگی سپاه یاد کرده اید. ” اولاً باید ذکر شد کدام ممکن است انتساب این آموزش داده شده است به سرکردگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همراه خود هیچ خوب اجتناب کرده اند عملکرد های سران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تکامل ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است قطعاً آن را خطا مشاهده شده اید! …یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند خطاها جنابعالی این بود کدام ممکن است به خطا تسلیم را «ایثار» توضیح دادن کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدیدتر اجتناب کرده اند آن، این تسلیم را به رهبران سپاه پاسداران ایران نسبت دادید. پیش بینی {می رود} فرمانده احترام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تذکر فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صریح شخصی را ادعا کنند. تصحیح اظهارات جناب برتر وزیر امور خارجه.


اصولاً بیاموزید: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوعدوستانه ادعا می تدریجی کدام ممکن است این نهاد در مذاکرات وین در انتخاب قرار نخواهد گرفت/هماهنگی وین اجتناب کرده اند برجام فراتر نخواهد سر خورد.


سیدیاسر گابریل، روزنامه‌نگار محافظه‌کار نیز در توئیتی به امیر عبدالله حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: «مرحله پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش به همان اندازه حد زیادی به قله در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنوری متکی است.» بجز استاندارد در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق اشخاص حقیقی به دلیل حرکت خاص شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتجاع در جهان کلی، انتصاب آنها در مناصب سیاسی خطا است».

به گزارش رویداد۲۴، دومین نکته انتقادی درمورد به شخصی برگام بود کدام ممکن است مخالفان معتقد بودند اگر شخصی برگام امضا می شد، بیشتر است امضا نمی شد. امیرحسین ثابتی مجری این سیستم جهان آرا در توییتی همراه خود ردیابی به سخنان امیر عبداللهیان ذکر شد: یادآور پرگام به نفع اقتصاد ایران نیست، از طبق آموزش داده شده است پرگام ساختار بی نظیر تحریم ها محافظت تبدیل می شود، ملت.

ثابتی در توئیتی تولید دیگری، رئوس مطالب شاهزاده عبداللهیان اجتناب کرده اند ظریف را مسئله برخوردهای خطا شاهزاده عبدالله عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: برای درک اساس زاویه های خطا شاهزاده عبدالله، سخنان او کسب اطلاعات در مورد ظریف در روز معارفه را {فراموش نکنید}: برهنه نکنید. تجهیزات دیپلماسی قابلیت هایش را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانست کدام ممکن است با بیرون هیچ امکاناتی می توان دیپلمات موفقی بود.

علی خزریان، مشاور اصولگرای مجلس، اظهارات وزیر امور خارجه را «دوگانگی بین مزیت سپاه پاسداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت مردمان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن یک است خطا عظیم» توضیح دادن کرد.

امیر عبداللهیان کدام ممکن است شخصی اجتناب کرده اند منتقدان سرسخت برجام است همراه خود حضور در وزارت امور خارجه اجتناب کرده اند حقایقی کدام ممکن است اکنون با اشاره به آن صحبت می تدریجی مطلع شد. او قبلاً خارج اجتناب کرده اند داستان انتقاد می کرد، با این حال اکنون در شرایطی قرار دارد کدام ممکن است ساده ممکن است اجتناب کرده اند ژنرال شناخته شده به عنوان خوب خارجی صحبت تدریجی. او نیز بر ایده این موضع به این نتیجه رسید کدام ممکن است هماهنگی فراتر اجتناب کرده اند برجام غیرممکن است. این دلیل است است کدام ممکن است آموزش داده شده است است «زمانی کدام ممکن است هماهنگی در وین ادعا شود، توافقی خارج اجتناب کرده اند برجام وجود نخواهد داشت».

وی اتفاقاً به انتقادات مطرح شده ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: با اشاره به برگام اجتناب کرده اند فردای هماهنگی، حتی همکاران من می خواهم کدام ممکن است در تدوین محتوای متنی موقعیت داشتند، گفتند کدام ممکن است اگر قرار بود یک بار دیگر محتوای متنی بازرسی شود، حتماً ایراداتی موجود بوده. این بدان معناست کدام ممکن است حتی امیر عبداللهیان شناخته شده به عنوان منتقد برگام، اکنون در جایی ایستاده کدام ممکن است ظریف زمانی پیش بینی کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: «کاش روز بهتری بود. [برجام] من می خواهم به آنها تعظیم می کنم، دستشان را می بوسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خدماتشان به مردمان ایران تشکر می کنم. “امیدوارم اگر نمی خواهند ما را دوست داشته باشند، اجتناب کرده اند پایین خنجر به ما نزنند.”

اینکه خدمه منتقد در جاری حاضر در جاری احیای شبیه به قرارداد برجام است، نکته مهمی است، با این حال مهمتر اجتناب کرده اند آن اینکه ظریف کدام ممکن است اجتناب کرده اند جناح مقابل بود، تولید دیگری خنجر اجتناب کرده اند پایین خنجر نمی خورد، اما علاوه بر این هدف این بار حسین امیرعبداللهیان است. ، کدام ممکن است اتفاقاً منتقد است.

انتقاد اجتناب کرده اند امیر عبدالله یکی ۲ ماه پیش آغاز شد. آنها پیش بینی داشتند کدام ممکن است وزیر امور خارجه راهی را طی تدریجی کدام ممکن است آنها را راضی نکرد. در فوریه سال قبلی، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهاد نیروی دریایی، حمله ای را به شاهزاده عبداللهیان تحریک کردن کرد. تسنیم در گزارشی نوشت: عبدالرحمن نباید در مصاحبه همراه خود جامعه الجزیره کسب اطلاعات در مورد روابط همراه خود غرب صحبت می کرد.

تسنیم نوشت: عبدالله به الجزیره ذکر شد کدام ممکن است ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه قصد دارند خوب هماهنگی راهبردی بلندمدت امضا کنند. ما در یک واحد پوشش خارجی متوازن اتصال همراه خود غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق را به طور همزمان دیده ایم، برخی ما را متهم می کنند کدام ممکن است ممکن است ساده در جستجوی اتصال همراه خود روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی ندارید اتصال همراه خود غرب اتصال اشتباهی است. وی در همین مصاحبه ذکر شد: ما خواهان خوب پوشش خارجی متعادل همراه خود تمام عوامل جهان، شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب هستیم.

تسنیم همراه خود انتقاد از حداکثر اجتناب کرده اند اظهارات وزیر امور خارجه نوشت کدام ممکن است اظهارات وزیر امور خارجه بیش اجتناب کرده اند هر عامل آرم اجتناب کرده اند عدم ملاحظه کافی به معنای مناسب پوشش راهبردی حرکت {به سمت} شرق است. قبلی اجتناب کرده اند «محتوای نادرست»، اظهارات وزیر امور خارجه ممکن است سهوا کارکردی «نامناسب» داشته باشد. روس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان چینی ها پس اجتناب کرده اند سال ها بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری این بحث در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی می دانند کدام ممکن است پوشش مورد توجه قرار گرفت شرق، موضع استراتژیک انتقادی جمهوری اسلامی برای مزیت مشترک محافظت استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام متقابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران است. . تصمیم گرفت به اجرای . وی افزود: بازدید مهم رئیس جمهور به روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های ویژه ای کدام ممکن است برای این دیدار تدارک دیده شده نیز سیگنال مهمی بر این اراده است.

این آغازگر حمله به شاهزاده عبداللهیان بود. آن حمله تلاشی بود برای بازگرداندن وزیر امور خارجه به مسیر جذاب تسنیم، با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است دنیای دقیق دنیای عکس است. جهانی کدام ممکن است روحانی نیز اینگونه توضیح دادن کرد: در حال حاضر همه به کار با هم سازنده خوشحال از می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم گفتم بیایم بیشتر مذاکره کنیم، {در این} هشت سال لکه بینی کردم.

اکنون کدام ممکن است حتی مقامات بی نظیر نیز به این نتیجه رسیده است کدام ممکن است باید مسیر کار با هم را محدوده تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار ها را رفع تدریجی، گروهی تولید دیگری همراه خود مذاکره مخالفت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بر مقامات را افزایش داده اند. اکثر این اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند سیاستمداران نزدیک به جبهه پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعید جلیلی هستند. فشارها بر وزارت امور خارجه اجتناب کرده اند سال قبلی کدام ممکن است شایعات احیای آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی هسته ای به ریاست جمهوری رسید، تحریک کردن شد. در مجلس توسط شخصیت هایی معادل آقای محمود نبویان مدیریت می شد. نبویان معتقد است کدام ممکن است خدمه مذاکره کننده باید وین را توقف تدریجی از این هماهنگی فایده ای نخواهد داشت.

نبویان آموزش داده شده است بود: در محتوای متنی توافقنامه وین به نقض ردیابی ها زرشکی نظام، رد قوانین مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل خسارات جدید به مزیت ملت ایران ردیابی شده است. وی افزود: «آمریکا تحت هیچ شرایطی تضمین نمی‌تدریجی کدام ممکن است تحریم‌های جدیدی علیه مردمان ایران اعمال نکند هر دو اجتناب کرده اند برجام خارج نشود».

حشمت الله فلاحت بیشا در تشریح این مناسبت ذکر شد: در شرایط کنونی ایران هرکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سیاستی کدام ممکن است ملت را خوب قدم اجتناب کرده اند تحریم ها در اطراف تدریجی خدمتگزار ملت است با این حال هرکس ملت را به تحریم نزدیک تدریجی خیانتکار است. معیاری است کدام ممکن است باید در تحریک کردن هزاره مورد ملاحظه قرار گیرد.

به همان اندازه کنون وزرای اقتصاد، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمت در جاده مقدم هجمه نمایندگان بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گشایش مجلس پس اجتناب کرده اند سفر، احتمالاً جابجایی آنها اجتناب کرده اند وزرای اقتصاد به وزرای خارجه باعث تحمیل اتفاقاتی تبدیل می شود. دردسر. به شاهزاده عبدالله همراه خود علم به وجود تندروهای بنیادگرا، به همان اندازه روزی کدام ممکن است شاهزاده عبدالله را برکنار نکنند، تسلیم نخواهند شد. خواه یا نه رئیس جمهور در بحبوحه مذاکرات تسلیم این فشار احتمالاً خواهد بود؟