خواه یا نه لیونل مسی بازنشسته می تواند؟را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیونل اسکالونی تایید کرد کدام ممکن است به بلند مدت در نظر گرفته شده نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انتخاب بازیکنانش برای بازنشستگی اجتناب کرده اند خدمه سراسری احترام خواهد گذاشت.