خواه یا نه واکسن روزه را باطل می تدریجی؟


را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آموزش داده شده است اکثر مراجع تقلید تزریق واکسن افطار نمی شود.

یکی اجتناب کرده اند سوالات معمولاً پرسیده می شود پرس و جو صبحانه، تزریق واکسن، سرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در کتاب استفتائات می‌فرمایند کدام ممکن است اجتناب کرده اند بلعیدن آمپول‌های مقوی هر دو مغذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول‌هایی کدام ممکن است در رگ تزریق می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم‌های مختلف خودداری شود. تزریق عضلانی آمپول های دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آمپول هایی کدام ممکن است برای بیهوشی استفاده تبدیل می شود مشکلی ندارد.

آیت الله سیستانی در {پاسخ به} این پرس و جو: واکسن افطار نمی شود.

آیت الله وحید خراسانی در نامه «دلیل المسائل» به این سؤال پاسخ داده است. به جای آن دارو هر دو برای بی حس کردن اندام اجتناب کرده اند تزریق آمپول استفاده تبدیل می شود. خوشایندرا انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله هشدار هایی کدام ممکن است به روزه دار پیشنهاد تبدیل می شود اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آمپول هایی کدام ممکن است به جای آن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی استفاده تبدیل می شود خودداری تدریجی.

آیت الله مکارم شیرازی: طیف گسترده ای از داروها هر دو آمپول های آسانسور کننده کدام ممکن است به صورت عضلانی تزریق تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تزریق عضلانی واکسن برای روزه داران. مشکلی نیست آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم موجود در وریدی (تزریق وریدی) مجاز نمی باشد.

تزریق خون برای هشدار روزه را باطل می تدریجی. ولى به همان اندازه آخر وقت اجتناب کرده اند انجام اعمال زشت خوددارى کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنابر احتیاط واجب آن روز را قضا کند.

آیت الله شبیری زنجانی: مسأله ۱۵۸۵ – روزه دار اجتناب کرده اند سرم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول هایی کدام ممکن است به جای آن وعده های غذایی استفاده تبدیل می شود خودداری می تدریجی، با این حال برای بیهوشی اندام، آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول طبی تزریق می تدریجی. خوشایند .