خودرویی همراه خود کسری علاقه مند به در منطقه پارکینگ کناری ایران – خودرو {وجود ندارد}


سخنگوی گروه اقتصادی ایران خودرو تایید کرد

سخنگوی گروه اقتصادی ایران خودرو همراه خود رد هرگونه نقص در نگهداری خودروهای دارای ضعیف اجزا یدکی در منطقه پارکینگ‌های فرعی، اظهار داشت: طبق رویه‌های جاری در ایران خودرو، تمامی خودروهای مستقر در منطقه پارکینگ‌ها در منطقه پارکینگ‌های بی نظیر این نمایندگی نگهداری می‌شوند. مکان های تولیدی {در سراسر} ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعمیر کسری مجدد وارد جاده ساخت شد.» همراه خود نظارت درست کیفی در جاری پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن به بازار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون درخواستی اجتناب کرده اند پلیس راهور مبنی بر سوئیچ خودروهای دارای اجزا معیوب به منطقه پارکینگ کناری حاضر نشده است.

ایران خودرومناسبت ۲۴ بابک رحمانی تاکید کرد: تحمیل شبهه مبنی بر تخلیه منطقه پارکینگ مرکزی ایران خودرو در روز سیزدهم فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ خودروهای دارای ضعیف اجزا به منطقه پارکینگ های فرعی بی مقدمه است.

سخنگوی گروه اقتصادی ایران خودرو اظهار داشت: کارمندان زحمتکش این نمایندگی به در کنار تامین کنندگان توانستند در سفر نوروز ۱۴۰۱ ضمن تسریع در بار، پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی خودروهای معیوب را برای خریداران تسریع بخشند. ، همزمان همراه خود ایام تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند سال قبلی به همان اندازه ۱۳ فروردین امسال توانستیم ۲۰ هزار تجهیزات خودرو را حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه مشتریان دهیم.

رحمانی کاهش انواع بدهی های معوق را یکی اجتناب کرده اند دستاوردهای فعلی ایران خودرو عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این رقم اجتناب کرده اند ۲۵ هزار تجهیزات در اوایل بهمن ماه به پانزده هزار تجهیزات در ۱۳ فروردین کاهش کشف شد.

وی افزود: {در این} بین همراه خود تسریع در الگو پایان دادن خودروهای معیوب، انواع ایده ها ارسالی به بازار افزایش کشف شد به منظور که میزان کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه خودروها در ۲ ماه پایانی سال قبلی نسبت به مدت درست مثل در گذشته اجتناب کرده اند آن افزایش کشف شد. ده ماهه افزایش ۱۷ درصدی: افزایش در دسترس بودن برخلاف سال های قبلی با بیرون افزایش قیمت محصولات ایران خودرو دسترس در بازار افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اجتناب کرده اند محصولات معامله داشت.

الرحمانی اظهار داشت: انواع منطقه پارکینگ های زمینی در اوایل بهمن ماه سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۸۰ هزار خودرو بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون کاهش چشمگیری داشته است.

سخنگوی گروه اقتصادی ایران خودرو همراه خود دقیق اینکه کارمندان این گروه اقتصادی همراه خود همدلی تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن کنندگان، همراه خود امتحان شده جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک روز واحد زمانی برای افزایش در دسترس بودن خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل استراحت دسترس در بازار، تاکید کردند: اجتناب کرده اند همه انتقادات سازنده تبدیل می شود. در هدف بدست آوردن به نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به حداکثر رساندن} رضایت خریدار، استقبال می کنیم.

وی افزود: گروه اقتصادی ایران خودرو کدام ممکن است بر مقدمه لیست های مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمایشات رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی مقام برتر در وزارت صمت {تشکیل شده است} در جستجوی در دسترس بودن خودرو همراه خود استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت تهاجمی به مشتریان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا همراه خود ملاحظه به اینکه خودروهای زیادی دارد این سیستم هایی در جاری انجام است کدام ممکن است نتایج آن برای خریداران گران قیمت ملموس {خواهد بود}.”