خوزستانی قائم مقام شورای برتر مدیریت اموال ملت شد


طی حکمی اجتناب کرده اند سوی وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی، آقای محمد السادات ابراهیمی شناخته شده به عنوان معاون شورای برتر نظارت بر تملک منصوب شد.

مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه معاون سابق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید گروه نظارت بر گروه ترکیبی آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اموال همراه خود حضور دکتر سید عباس حسینی معاون موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه وزیر ملت، دکتر علی رضا روزی رئیس گروه ترتیب مقررات املاک برگزار شد. هیئت نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مدیران در وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارداد دارایی.

بر این ایده، همراه خود احترام اجتناب کرده اند شرکت ها سیف الله اسلامی، مشاور سابق مجلس، آقای محمد سادات ابراهیمی، طی حکمی اجتناب کرده اند سوی آقای سید احسان خاندوزی وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی {به سمت} معاون گروه برتر نظارت بر این گروه منصوب شد. .

محتوای متنی تصمیم وی به رئوس مطالب زیر بود:

جناب آقای سید محمد سادات ابراهیمی

خوش آمدی

– تذکر به سازمانی، تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص جنابعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اتصال همراه خود مفاد ماده ۲۲ قوانین تشکیل گروه ترکیبی آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا دارایی های ذهنی، اساسنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبه مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۰۰ مجمع کلی a فوق العاده. آن گروه طبق این مصوبه کدام ممکن است به موجب آن شناخته شده به عنوان معاون رئیس هیئت نظارت عالی گروه ترکیبی آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اموال منصوب می شوید.

وی یکپارچه داد: همکاری، همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی {در این} ماموریت جمعی پیش نیازهای موفقیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید است همراه خود اتکال به خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت خواهی، انقلاب، مردمان سالاری، عفاف، فساد ستیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین مداری در باور نیازها مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجدانه امتحان شده کنید. رفع مشکلات.”

آقای محمد السادات ابراهیمی داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه های اجرایی متنوع اجتناب کرده اند جمله تصویر در مجلس شورای اسلامی در ۲ فاصله (استان های شوشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گتوند)، مشاور حقوقی معاونت پارلمانی رئیس جمهور، مشاور پارلمانی گروه ایمنی جو زیست، مشاور پارلمانی گروه ایمنی جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور مدیرعامل موسسه مالی کشاورزی در محل کار وی به پرونده رسیده است.