خوزستان. باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفان


مدیرکل هواشناسی خوزستان اجتناب کرده اند پیش سوراخ بینی وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفان کوتاه مدت به همان اندازه اواسط هفته در استان خبر داد.

محمد سبززاری ذکر شد: به همان اندازه اواسط هفته جوی ایمن در استان خوزستان تحت سلطه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدیده غالب در مناطق جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی وزش باد به عادی در کنار همراه خود طوفان کوتاه مدت است.

وی افزود: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود دمای هوا به همان اندازه اوایل روز سه شنبه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا هفته افزایش یابد. شمال خلیج فارس به همان اندازه روز سه شنبه متلاطم است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ذکر شد: دیشب آغاجاری همراه خود ۲۸.۴ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزا ۱.۸ سطح سانتیگراد سردترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردترین مناطق استان خوزستان گزارش شدند. {در این} مدت اصلاحات دمایی اهواز بین ۲۵.۸ به همان اندازه ۱۲.۷ سطح سانتیگراد در نوسان {بوده است}.