خوزستان در رویدادهای نوروزی رتبه اول را دارد


خوزستان در موج اول سفرها یکی اجتناب کرده اند سه استان حادثه خیز ملت بود.

رئیس گروه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات هلال احمر ذکر شد: در اجرای ساختار نوروزی هلال احمر استان های خوزستان، اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران به همین ترتیب بیشترین سهم را در رویدادهای موج اول شام داشتند.

مهدی ولی پور می گوید: ۹۲۱ تصادف درمورد به حوادث رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی حوادث جوی، حوادث کوهستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساحلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های خوزستان، اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران به همین ترتیب بیشترین سهم را {در این} تصادفات داشته اند.

الزام بیشتر مردم به مشارکت در پیشگیری اجتناب کرده اند آسیب های سفره نوروزی همراه خود برای درمان هشدارهای امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت ایده ها امنیت آشکار شده توسط رسانه ها.