خوزستان گرمتر تبدیل می شود


محمد سبززاری ذکر شد: در بازرسی نقشه های هواشناسی بلافاصله ناپایداری ضعیف در ساعات ابری، وزش باد، غبار خفیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال بارش ظریف در کنار همراه خود رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی در ارتفاعات خوزستان پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفتن کرد: اجتناب کرده اند اواخر وقت همراه خود خروج این نابسامانی ها جو استان طی تعدادی از روز بلند مدت ایمن {خواهد بود}.

سبزاری ذکر شد: علاوه بر این به همان اندازه اواسط هفته بلند مدت حدود ۶ به همان اندازه ۸ سطح افزایش دما پیش سوراخ بینی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا نسبت به روزهای جدیدترین فوق العاده گرمتر {خواهد بود}.

وی ذکر شد: دیشب شوش همراه خود دمای ۳۳.۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایذه همراه خود دمای ۷ سطح سانتیگراد به همین ترتیب خوب و دنج ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردترین عوامل خوزستان گزارش شدند. علاوه بر این در همین مدت بیشینه دمای هوای اهواز به ۳۲.۶ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمینه آن به ۱۴ سطح سانتیگراد رسید.