دارایی ها پولی دارو، وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای اساسی در بودجه گنجانده شده است/ بر اوج نحوه تخصیص فارکس به دارو اختلاف تذکر موجود است


منابع مالی دارو، غذا و کالاهای اساسی در بودجه گنجانده شده است/ بر سر نحوه تخصیص ارز به دارو اختلاف نظر وجود دارد

رئیس کمیسیون مالی مجلس ذکر شد: نمایندگان برای واردات نیم فارکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران مابه التفاوت آن همراه خود بیمه، برابر ریال را فارکس محبوب در تذکر گرفتند با این حال بر اوج نحوه اجرای آن اختلاف موجود است.


محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایلنا، در خصوص افزایش قیمت داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شدن وضعیت فارکس ذکر شد: موضوع مهمی کدام ممکن است برای ما در صفحه بحث موجود است. این مجوزها است. پزشکی افراد را به هم متصل می تنبل.” ۲ به همان اندازه ۳ راه برای رساندن داروهای بودجه به افراد موجود است. شناخته شده به عنوان مثال یکی اجتناب کرده اند راه ها فرآیند حال است کدام ممکن است در سال های قبلی وجود داشت کدام ممکن است بر مقدمه آن دارو همراه خود فارکس ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد، وارد جامعه meting out می شد، برخی داروها به خارج اجتناب کرده اند ملت قاچاق می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند در گذشته به افراد عرضه می شد.


وی شکسته نشده داد: راه عکس هم می‌تواند به غیر اجتناب کرده اند این باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن اینجا است کدام ممکن است اگر افراد دارو را همراه خود نصف نرخ فارکس خریداری کنند، مابه‌التفاوت آن برای اشخاص حقیقی بیمه‌شده جبران شود به همان اندازه قیمت بسته شدن کدام ممکن است افراد می‌پردازند در طولانی مدت برابر همراه خود حالت اول است. چون آن است افراد در بیمارستان فاکتور بدست آمده می کنند، کل قیمت ها عالی عدد است، با این حال بخشی اجتناب کرده اند آن خرس محافظت بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی توسط افراد صنوبر تبدیل می شود، فرآیند دارویی نیز موجود است.


پورابراهیمی تاکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بحث دارو، وعده های غذایی، نهاده های دامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در تذکر گرفتیم به همان اندازه مبلغی را کدام ممکن است مابه التفاوت فارکس محبوب همراه خود فارکس بازار باشد جبران کنیم. کدام ممکن است به مابه التفاوت فارکس ۴۲۰۰ تومانی همراه خود نصف فارکس حدود ۱۵ میلیارد دلار تغییر شد.


وی افزود: پس چه این ۱۵ میلیارد دلار را به فرآیند قدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلار صنوبر کرده باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه نصف قیمت را وارد کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن اجتناب کرده اند قاچاق جلوگیری می کنیم، با این حال هرکس کسب می تنبل باید به شبیه به قیمت زودتر بخرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت را بپردازد. اختلاف عرض.» فرقی نمی شود.


مشاور افراد کرمان شکسته نشده داد: اکنون این مد محل مناقشه است، مجلس بر این دستور اقدام کرده است کدام ممکن است دارایی ها مابه التفاوت نرخ فارکس محبوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم بها برای افراد دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس است. موارد باید فکر شوند.» ما به مقامات این اختیار را داده ایم کدام ممکن است انتخاب بگیرد چه کاری انجام دهد. پس افراد ما نباید درگیر شکسته نشده فرآیند زودتر هر دو اجرای روشی تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها جبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات تمایز باشند.


وی افزود: در وب داروها مخدر {به دلیل} اینکه فرآیند meting out انصافاً خاص است، مدیریت آن به سختی سرراست شده است، با این حال در بخش های تولید دیگری کار به سختی دشوارتر است.


رئیس کمیسیون مالی مجلس در {پاسخ به} اینکه به نظر می رسد مانند است مقامات در تدوین پوشش اجرایی شخصی در بخش ۴۲۰۰ تومانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه اجرای آن تعلل می تنبل، ذکر شد: در نظر گرفته شده می کنم کمتر از ظرف مدت ۱۵ دقیقه. عالی روز افرادی که باید آیین نامه داشته باشند اجتناب کرده اند اول سال منصوب می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افرادی که مثلاً ۲ هر دو سه ماه جایگزین دارند مقامات امتحان شده می تنبل دیر یا زود آنها را مخلوط تنبل.


انتهای پیام/