دانشگاه شهید چمران اهواز در ۲۵ رشته هیات علمی پذیرش می کند


دکتر سید ابراهیم موسوی قهفرخی با بیان اینکه دانشگاه نیاز خود را به استخدام هیات علمی در ۴۳ گرایش اعلام کرد، گفت: درخواست های لازم به دفتر کارگزینی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده و این دفتر با انتصاب موافقت کرده است. . در ۲۵ رشته در دو فراخوان.

وی افزود: روند جذب اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بر این اساس است که نیاز دانشکده ها قبل از اعلام فراخوان بررسی و پس از شناسایی اولویت ها در دفتر جذب مرکز و در گروه های مختلف بررسی می شود. با همکاری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای اجرایی اشتغال دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: پس از تعیین اولویت های لازم و بر اساس تاریخ اعلام شده، درخواست ها به اداره کارگزینی ارسال و سپس سهمیه استخدامی هر دانشگاه تعیین می شود. اعلام شود. در صورتی که درخواست پذیرش در دانشگاه بیش از سهمیه مورد مطالعه باشد، مجددا با هماهنگی دانشکده ها اولویت های اساسی مرکز استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام خواهد شد.

موسوی قهفرخی ادامه داد: دفتر کارگزینی وزارت عطاف در اردیبهشت و آبان ماه فراخوان استخدام را منتشر می کند و پس از تکمیل ثبت نام، اسامی به دبیرخانه استخدامی دانشگاه ها ارسال می شود. پس از تکمیل پرونده ها حداقل سه برابر ظرفیت اعلام شده به کارگروه علمی و عمومی دانشگاه ارائه و نتایج توسط کمیته اجرایی دانشگاه تهیه و به اداره استخدامی وزارت علوم اعلام می شود. .