درخواست تغییر نام شهرک اکباتانسخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به درخواست های ارائه شده برای تغییر نام شهرک اکباتان گفت: درخواست های زیادی برای تغییر نام شهرک اکباتان به نام شهید متبرک «آرمانعلی واردی» وجود دارد. و کمپین های متعددی انجام شده است. سازمان در این زمینه