در برخی عوامل ملت رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی رخ می دهدرئیس وسط سراسری پیش سوراخ بینی فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت مخاطرات جوی اجتناب کرده اند ورود رژیم جدید بارشی به ملت اجتناب کرده اند روز شنبه خبر داد.