دلایل امیر عبداللهیان دانستن درباره اظهارات اخیرش دانستن درباره سپاه
حسین امیرعبداللهیان در پست جدید اینستاگرامی شخصی به تشریح بخشی اجتناب کرده اند مصاحبه فعلی شخصی همراه خود صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما دانستن درباره رویکرد فرماندهان ارشد سپاه نسبت به هماهنگی صنوبر.